Latest News.


ช้างไทยใต้ทะเล

มาเที่ยวตราดไม่ควรพลาด พบกัน ตุลาคม 55 นี้แน่นอน

“ประติมากรรมใต้ทะเลตราด”

ปะการังและธรรมชาติใต้ทะเล เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ขณะนี้ได้รับความเสียหายอย่างมากจากภาวะโลกร้อนและการใช้ทรัพยากร อย่างเกินขีดจำกัด ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูให้ปะการังและธรรมชาติใต้ทะเลได้ฟื้นตัว กลับมามีสภาพดี และ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติแนวอนุรักษ์ และ มีความยั่งยืน


การสร้างสิ่งทดแทนใต้ทะเล ให้เป็นบ้านปลา จังหวัดตราด ร่วมกับ อพท. ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดตราดและศิลปินไทยรักษ์แผ่นดินดำเนินโครงการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตราด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยรูปแบบของประติมากรรมดังกล่าว จะสร้างรูปช้างเป็นมงคล 5 เชือก ทำจากคอนกรีตและสัมฤทธิ์ และประติมากรรมลอยตัว ครอบครัวช้างอีก 4 เชือก โดยจะมีการนำช้างทั้ง 9 เชือก วางไว้ใต้ทะเลระหว่างเกาะหมากกับเกาะระยั้ง อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ให้สัตว์น้ำเข้ามาหลบภัย อยู่อาศัย แพร่ขยายพันธุ์
2. เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ ให้ตัวอ่อนปะการังมายึดเกาะตัวเรือและโครงสร้างของเรือ พัฒนาเป็นแนวปะการังธรรมชาติในที่สุด
3. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวดำน้ำ และลดแรงกดดันจากนักดำน้ำต่อแนวปะการังธรรมชาติ
4. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยว
5. ฟื้นฟู บูรณะ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (ที่มา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด)

จึงเป็นที่มาของปฎิมากรรมช้างไทยใต้ทะเล นำช้างมงคลไทย จำนวน 9 เชือก มาวางไว้ใต้ทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งดำน้ำดูประการัง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตืให้ฝูงปลา และสัตว์น้ำทั้งหลายได้เข้าไปอยู่อาศัย รายการนี้จึงเป็นสิ่งที่แปลกและ มหัศจรรย์ ที่ชาวโลกที่รักการดำน้ำ ไม่ควรพลาด ระหว่าง บริเวณ เวณเกาะหมาก และเกาะระยั้งภาพช้าง 9 เชือกที่นำไปลงทะเล


ช้างพิฆเนศวรมหาพินาย

ช้างปุทมทันตมณีจักร

ช้างจตุศก

ช้างอุโบสถหัตถี

ช้างอ้อมจักรวาล

ครอบครัวช้าง แม่ช้าง น้องกูด

ครอบครัวช้าง พ่อช้าง น้องหมาก

ครอบครัวช้าง พ่อช้าง

เดินทางไปลงทะเล

Facebook Fan Page

Hotel in Koh Kood